Ninh Bình Quê Mẹ
Còn lại - Phiên bản có thể in

+- Ninh Bình Quê Mẹ (http://ninhbinhqueme.net)
+-- Diễn đàn: CUỘC SỐNG THƯỜNG NGÀY (http://ninhbinhqueme.net/forumdisplay.php?fid=56)
+--- Diễn đàn: Quán Thơ - Ca (http://ninhbinhqueme.net/forumdisplay.php?fid=57)
+---- Diễn đàn: Tâm hồn thi sĩ (http://ninhbinhqueme.net/forumdisplay.php?fid=102)
+---- Chủ đề: Còn lại (/showthread.php?tid=3183)Còn lại - buttre - 07-19-2017

..
Có còn lại chút gì trong em nữa không em?
Vét cạn mùa yêu của những tháng ngày xưa cũ
Rong rêu đời trầm tích những gợn mùa chưa đủ
Hong lại làm gì đã nhạt thếch phai phôi
.
Có còn không em những nông nổi tinh khôi?!
Những ước mơ trái chín cành chưa hái
Trả lại cho nhau những ngày vụng dại
Để đôi lần ngoảnh lại thấy mình vui!


st