Ninh Bình Quê Mẹ
A/e Ninhbinhquemet.net hát chầu văn - Phiên bản có thể in

+- Ninh Bình Quê Mẹ (http://ninhbinhqueme.net)
+-- Diễn đàn: HỘI ĐỒNG HƯƠNG (http://ninhbinhqueme.net/forumdisplay.php?fid=97)
+--- Diễn đàn: Giao Lưu - Gặp Gỡ (http://ninhbinhqueme.net/forumdisplay.php?fid=99)
+--- Chủ đề: A/e Ninhbinhquemet.net hát chầu văn (/showthread.php?tid=27274)A/e Ninhbinhquemet.net hát chầu văn - baby - 12-21-2017

https://www.facebook.com/langbam02/videos/1448747425223324/